Νέα - Ανακοινώσεις

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου συστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 2 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α΄). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, είναι επταμελές και ορίστηκε με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/8458/1259/31-01-2019 (ΦΕΚ 50 Υ.Ο.Δ.Δ./07-02-2019) Υπουργική Απόφαση

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4519/2018 και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίστηκε με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 50 Υ.Ο.Δ.Δ./07-02-2019), συγκροτήθηκε σε σώμα με έδρα την πόλη της Έδεσσας.Στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης υπάγονται οι εκτάσεις του όρους Βόρα, Πάικου και...

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε