Ο Φορέας

Δοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/8458/1259 (ΦΕΚ 50/Υ.Ο.Δ.Δ./2019), (ΦΕΚ 235/Υ.Ο.Δ.Δ./2019) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Σύσταση του Δ.Σ. :

Πρόεδρος: Δρ. Αϊναλής Απόστολος
Αντιπρόεδρος: Μπίρτσας Περικλής
Γραμματέας: Τσαρκνιάς Πέτρος

Τακτικά Μέλη Αναπλ. Μέλη Εκπροσώπηση
Αϊναλής Απόστολος Κουτσογιάννη Αμαλία-Μαρία Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Γιάννου Δημήτριος Στάμκος Γρηγόριος Εμπλεκόμενοι Δήμοι
Αθανασιάδου-Αηδονά Αθηνά Καράμπελλα Μαρία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Αμοιρίδης Μιχαήλ Αστάρας Χρήστος Επιστημονική Κοινότητα
Μπίρτσας Περικλής Τόσιος Αριστείδης Ακαδημαϊκή Κοινότητα
Βασιλειάδης Σάββας Πρώιος Ιωάννης Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
Τσαρκνιάς Πέτρος Χατζημλάδης Χρήστος Παραγωγικοί Φορείς

Νομοθεσία και Αρμοδιότητες

Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις Νόμος υπ’ αριθ. 4519 (ΦΕΚ 25/Α/20.02.2018)
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/8458/1259 (ΦΕΚ 50/Υ.Υ.Ο.Δ./07.02.2019)
Κανονισμός Λειτουργίας ΥΠΕΝ/ΔΔΦΠΒ/60409/1576 (ΦΕΚ 2753/Β/03.07.2019)
Νόμος περί προστασίας του Περιβάλλοντος Νόμος υπ’ αριθ. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16.10.1986)
Χωροταξικός σχεδιασμός, αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις Νόμος υπ’ αριθ. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07.10.1999)
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Νόμος υπ' αριθμ. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016)
Οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών. Οδηγία 79/409/ΕΕ Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις:
• Υ.Α. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
• Κ.Υ.Α H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της.
• Κ.Υ.Α Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης.
Οδηγία για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας. Οδηγία 92/43/ΕΕ Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις:
• Κ.Υ.Α. 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
• Κ.Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμβαση ΡΙΟ ΝΤΕΤΖΑΝΕΙΡΟ «για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Υπογράφηκε το 1992 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/15-04-1994).
Σύμβαση ΒΟΝΝΗΣ «για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων». Κυρώθηκε με το Ν.2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-05-1999).
Σύμβαση ΒΕΡΝΗΣ « για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης». Υπογράφηκε το 1979, τέθηκε σε ισχύ το 1982 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/13-03-1983).
Σύμβαση ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - CITES «για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Υπογράφηκε το 1973 και κυρώθηκε με το Ν.2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α/30-06-1992).
Δασικός Κώδικας. Β.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192/Α/1971) και το Ν.Δ. 177/1975.
Νόμος περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας. Νόμος υπ’ αριθ. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979).
Διάταγμα περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών. Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/30-01-1981).

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα Πάικου Βερμίου, ιδρύθηκε το 2018 με τον Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25/A/20-02-2018) και άρχισε να λειτουργεί το 2019 με τη συγκρότηση του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης, όπως προβλέπονται από το Ν. 4519/2018 (άρθρο 4), είναι οι εξής:

 • η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000,
 • η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή, με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης,
 • η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων,
 • η αποτελεσματική, χρηστή και με κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔΠΠ για τη βελτίωση των προστατευτέων αντικειμένων, την διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης,
 • η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης,
 • η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, περιλαμβανομένων και στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις περιοχές ευθύνης τους,
 • η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης τους,
 • η παροχή γνώμης μέσα σε τριάντα πέντε (35) ημέρες από την έγγραφη ενημέρωση του ΦΔΠΠ από τις αρμόδιες αρχές για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης,
 • η παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του ΦΔΠΠ,
 • η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.), των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για το χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισης όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση
 • η ανάληψη εκπόνησης και εκτέλεσης εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων και δράσεων σχετικών με την περιοχή ευθύνης τους,
 • η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και των παραγωγικών φορέων σε θέματα αναγόμενα στο έργο και στους σκοπούς των ΦΔΠΠ. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΦΔΠΠ μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κέντρα πληροφόρησης,
 • η διοργάνωση και συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης, καθώς και σε συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προώθηση και ανάδειξη των στόχων της διαχείρισης των προστατευτέων αντικειμένων της περιοχής ευθύνης τους,
 • η επικουρία των αρμόδιων διοικητικών και δικαστικών αρχών στον έλεγχο της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για τα δάση, την αλιεία και τη θήρα, καθώς και των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών όρων που ισχύουν για έργα ή δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στις περιοχές ευθύνης τους. Για το σκοπό αυτό, οι ΦΔΠΠ εισηγούνται ή αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές, για τις περιοχές ευθύνης τους,
 • η διαχείριση δημόσιων εκτάσεων που παραχωρούνται προς το ΦΔΠΠ ή μισθώνονται από αυτόν, η αγορά και ενοικίαση ιδιωτικών εκτάσεων που περιλαμβάνονται στην περιοχή ευθύνης του και η πραγματοποίηση σε αυτές των αναγκαίων παρεμβάσεων,
 • η έγκριση δραστηριοτήτων ξενάγησης εντός της περιοχής ευθύνης του ΦΔΠΠ,
 • η συνδρομή στη χορήγηση αδειών επιστημονικής έρευνας και τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων για τα προστατευτέα αντικείμενα, εντός των ορίων της περιοχής ευθύνης τους,
 • η υποστήριξη οικοτουριστικών προγραμμάτων και δράσεων ανάδειξης και προώθησης τοπικών προϊόντων του πρωτογενούς τομέα σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
 • η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές και λιμενικές αρχές) και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης τους,
 • η κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε