Ενημερωτική Έκθεση Πεπραγμένων 2019

2020-03-06

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου συστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 4 του αρθ. 2 του Ν. 4519/2018 (ΦΕΚ 25 Α΄). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, είναι επταμελές και ορίστηκε με την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/8458/1259/31-01-2019 (ΦΕΚ 50 Υ.Ο.Δ.Δ./07-02-2019) Υπουργική Απόφαση

Στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης υπάγονται οι εκτάσεις των χερσαίων οικοσυστημάτων Βόρα, Πάικου και Βερμίου, που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας του Δικτύου NATURA 2000 (με βάση την Οδηγία Προστασίας Οικοτόπων και Ειδών 92/43/ΕΟΚ), σε εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 1650/86. Οι εκτάσεις αυτές φτάνουν τα 2.181.969 στρέμματα και κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα καλύπτονται οι περιοχές με τους παρακάτω κωδικούς: Όρος Βόρας: SPA: Όρος Βόρας, Κωδικός: GR1240008, SCI: Κορυφές Όρους Βόρα, Κωδικός: GR1240001, Όρη Τζένα - Πίνοβο: SPA: Όρη Τζένα & Πίνοβο, Κωδικός: GR1240007, SCI: Όρος Τζένα, Κωδικός: GR1240002, Όρος Πάικο: SPA: Όρος Πάικο - Στενά Αψάλου και Μογλένιτσας, Κωδικός: GR1240009, SCI: Όρος Πάικο, Κωδικός: GR1240003, SCI: Στενά Αψάλου - Μογλένιτσας, Κωδικός: GR1240005, Όρος Βέρμιο: SCI: Όρος Βέρμιο, Κωδικός: GR1210001, Λίμνη Άγρα: SPA: Λίμνη και Φράγμα Άγρα, Κωδικός: GR1240006, SCI: Λίμνη Άγρα, Κωδικός: GR 1240004.

Ο Φορέας Διαχείρισης σκοπό έχει την προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, για τη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας, τη διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστημάτων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, την προστασία των υδάτινων συστημάτων και γενικότερα την εποπτεία των προστατευόμενων περιοχών, έτσι ώστε να καταστεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο, μέσω της προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης.

Οι δραστηριότητες και αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου καθορίζονται από την ισχύουσα Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, όπου ορίζονται αφενός η προστασία και διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας, όπως και των βιοτόπων τους και αφετέρου η ανάπτυξη και η προώθηση δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης, όπως οι εναλλακτικές μορφές Τουρισμού.

Ως εκ τούτου, οι κυριότερες δράσεις του Φ.Δ.Π.Π Β.Π.Β. θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την επόπτευση των δραστηριοτήτων της περιοχής δικαιοδοσίας του, την επιστημονική έρευνα και παρακολούθηση παραμέτρων περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική ενημέρωση και εκπαίδευση των Επισκεπτών και της Τοπικής Κοινωνίας, την ενίσχυση των συμμετοχικών διαδικασιών και της διαβούλευσης με τους θεσμικούς Φορείς και την Τοπική Κοινωνία για την διαχείριση της Προστατευόμενης Περιοχής, την συμμετοχή και προβολή του Φ.Δ. στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι διαμέσου της δικτύωσης και συνεργασίας τόσο με Εθνικούς και Διεθνείς Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και Δίκτυα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Ερευνητικά Κέντρα.

Ενέργειες - Δράσεις του ΦΔΠΠ ΒΠΒ στη διάρκεια του 1ου έτους λειτουργίας του:

Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», Άξονα Προτεραιότητας: ΑΞ06 «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», με τίτλο «Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας στις περιοχές Natura της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». Προϋπολογισμός έργου 304.866,00 €.

Προγραμματική Σύμβαση με Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ένταξη στο σχετικό Πρόγραμμα με προϋπολογισμό έργων: 292.567,00 €. Βρισκόμαστε στο στάδιο σύνταξης των Διακηρύξεων με την υποστήριξη, ως φορέας υλοποίησης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονα Προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», με τίτλο «Ολοκλήρωση Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 & Εφαρμογή της διαχείρισης Οικοτόπων, Ειδών και Περιοχών Natura 2000 με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης και την προστασία»

Διαδικασία αξιολόγησης από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ του υποβληθέντος Τεχνικού Δελτίου Πράξης.

Προσωπικό Φορέα

Ο Φορέας Διαχείρισης απασχόλησε, κατά τη διάρκεια του έτους 2019, 11 εργαζόμενους, οι οποίοι προσλήφθηκαν μέσω Ο.Α.Ε.Δ. ως Άνεργοι και με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, και συγκεκριμένα:

Οι Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου του προσωπικού λήγουν το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος - Απρίλιος 2020

Για τον Φορέα Διαχείρισης Π.Π. Βόρα, Πάικου, Βέρμιου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε