Δελτίο Τύπου 22/4

2020-03-03

Ο Φορέας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4519/2018 και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, που ορίστηκε με Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 50 Υ.Ο.Δ.Δ./07-02-2019), συγκροτήθηκε σε σώμα με έδρα την πόλη της Έδεσσας.
Στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης υπάγονται οι εκτάσεις του όρους Βόρα, Πάικου και Βερμίου, που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας, σε εφαρμογή του άρθρου 19 του Ν. 1650/86. Οι εκτάσεις αυτές φτάνουν τα 2.181.969 στρέμματα και κατανέμονται στις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας, Κιλκίς, Ημαθίας και Κοζάνης, όπως φαίνονται παρακάτω:

ΟΡΟΣ ΒΟΡΑΣ

SPA: Όρος Βόρας, Κωδικός: GR1240008, Έκταση: 794.536 στρέμ.
SCI: Κορυφές Όρους Βόρα, Κωδικός: GR1240001, Έκταση: 404.351 στρέμ.

ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ - ΠΙΝΟΒΟ

SPA: Όρη Τζένα & Πίνοβο, Κωδικός: GR1240007, Έκταση: 200.668 στρέμ.
SCI: Όρος Τζένα, Κωδικός: GR1240002, Έκταση: 125.769 στρέμ.

ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ

SPA: Όρος Πάικο - Στενά Αψάλου και Μογλένιτσας, Κωδικός: GR1240009, Έκταση: 917.357 στρέμ.
SCI: Όρος Πάικο, Κωδικός: GR1240003, Έκταση: 352.520 στρέμ.
SCI: Στενά Αψάλου - Μογλένιτσας, Κωδικός: GR1240005, Έκταση: 61.105 στρέμ.

ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ

SCI: Όρος Βέρμιο, Κωδικός: GR1210001, Έκταση: 255.551 στρέμ.

ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ

SPA: Λίμνη και Φράγμα Άγρα, Κωδικός: GR1240006, Έκταση: 13.857 στρεμ.
SCI: Λίμνη Άγρα, Κωδικός: GR 1240004, Έκταση: 12.497 στρέμ.

Ο νέος Φορέας με στόχο τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, για τη διατήρηση και ανάπτυξη της βιοποικιλότητας, τη διαφύλαξη των φυσικών οικοσυστημάτων, τη βελτίωση της παραγωγικότητας του εδάφους, την προστασία των υδάτινων συστημάτων και γενικότερα τη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών θα συνεργαστεί με τις Δημόσιες Υπηρεσίες (Δασικές, Περιβαλλοντικές, Αγροτικές, κλπ.), την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους Φορείς (παραγωγικούς, οικολογικούς, πολιτιστικούς, κλπ.) της περιοχής, έτσι ώστε να καταστεί ένα αναπτυξιακό εργαλείο, μέσω της προστασίας και της αειφορικής διαχείρισης.
Η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφορία είναι βασικές προτεραιότητες του ΦΔΒΠΒ, τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής.
Ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης, όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 4 του Ν. 4519/2018, είναι: η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000, β) η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης τους, γ) η παροχή γνώμης για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, δ) η διαβούλευση με την τοπική κοινωνία, τους παραγωγικούς φορείς και κάθε άλλον εμπλεκόμενο κατά περίπτωση φορέα, εντός των περιοχών ευθύνης τους, τόσο κατά τη διαδικασία κατάρτισης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.), των σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων για το χαρακτηρισμό των προστατευόμενων περιοχών και των σχεδίων διαχείρισης όσο και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
Προσδοκώντας στη συνεργασία και στη σύμπραξη με όλους τους φορείς αποβλέπουμε στη λειτουργική αποτελεσματικότητα του Φορέα Διαχείρισης. 


Για τον Φορέα Διαχείρισης Προστατευόμενων
Περιοχών Βόρα, Πάικου, Βερμίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε